معرفی مدرسین و اساتید فیزیک تعدادی از دانشگاههای ایران در این بخش ارائه شده است. برای آشنایی با اساتید فیزیک تعدادی از دانشگاههای بزرگ ایران موارد زیر را در نظر داشته باشید.

برای مشاهده لیست مدرسین و اساتید فعال در زمینه تدریس خصوصی فیزیک دانشگاهی و سایر مقاطع اینجا کلیک نمائید.

1- اساتید فیزیک ماده چگال دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir/sci/departments/condensed-matter-physics/facultymembers

2- اساتید فیزیک شریف در ویکی پدیا: اینجا کلیک کنید.

3- اساتید و مدرسین فیزیک امیرکبیر

http://nep.aut.ac.ir/autcms/people/facultiesGroup.htm?group=3750152&depurl=energy-engineering-and-physics&lang=fa&cid=26

4- دانشکده فیزیک دانشگاه گیلان: بر روی این لینک کلیک کنید.

https://www.iranmodares.com/download-index.php?ID=3778

5- اساتید فیزیک دانشگاه شیراز

http://physics.shirazu.ac.ir/physics/people/faculty

6- برای مشاهده لیست مدرسین و اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی اینجا کلیک کنید.

7- اساتید فیزیک دانشگاه یزد

https://yazd.ac.ir/faculties/science/departments/physics/people/academics

8- برای مشاهده لیست اساتید فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه تبریز اینجا کلیک کنید.

9- اساتید فیزیک دانشگاه تهران

http://physics.ut.ac.ir/people/faculty

10- برای مشاهده اساتید فیزیک دانشگاه اصفهان بر روی این لینک کلیک نمائید.

11- مدرسین و اساتید فیزیک دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir/sciences/members-physics-department

12- اساتید فیزیک دانشگاه شریف

http://phys.sharif.edu/faculty

https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=5285